Hvad er REDCOHA?

Projektets omdrejningspunkt er en forbedring af de kystnære lysåbne naturtyper klithede, hvid klit, grå klit, skovbevoksede klitter og fugtige klitlavninger.

Dette sker igennem bekæmpelse af invasive arter, hydrologitiltag, rydning af skov, etablering af græsning og en målrettet kortlægning og bekæmpelse af rynket rose.

Rynket rose spreder sig massivt over store klithede naturtyper og truer dermed selve naturtypen foruden at den udkonkurrerer arter som skotsk lostilk og strand-snerle. Ovennævnte aktioner vil forbedre fouragerings- og ynglemulighederne for bl.a. strandtudse, markfirben, stor vandsalamander, tinksmed, hedepletvinge med flere.

Derudover vil der i de kystnære fjordarealer blive etableret 4-5 fugleøer, som primært skal forbedre ynglemulighederne for en række strandengsfugle (vadefugle, måger, terner og ænder).

Brug smartphone på vestkysten

 

Kig efter QR-koder på de røde pæle. Her kan du med din smartphone få viden om dyr, planter og naturtyper ved projektets indsatsområder. Du kan derudover også spille mobilspillet "Hybenspillet".

Hvem står bag REDCOHA?

Med støtte fra EU’s tilskudsordning LIFE+ Nature vil Naturstyrelsen sammen med Thisted Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune i perioden 2013 til 2018 gennemføre en række tiltag langs den jyske vestkyst der vil forbedre naturen.

Der er tale om et projekt på samlet set 21,3 mio kr, hvoraf LIFE+ Nature bidrager med 50 %.

 

Logoer REDCOHA website